Yükleniyor...
Hizmetçi Seminerler

KAMU İHALE MEVZUATI

4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
Yeterlik Kriterleri, İhale Usulleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
Çerçeve Anlaşma İhaleleri
Doğrudan Temin Yöntemi
6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
Elektronik İmza
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği· 25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
İdare İşlemleri (EKAP)
Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu
Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU

''6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanunu Çerçevesinde’’ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Genel Çerçevesi
5018 Sayılı KMYKK Giriş
Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi İle Eskisinin Karşılaştırılması
Temel Kavramlar
Genel Yönetim Ve Sınıflandırma
5018 Sayılı Kanunda Yer Alan Aktörler Ve Sorumluluk Müessesesi
Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri Ve Muhasebe Yetkilisi Kavramları
Görevli Ve Yetkililerin Mali Sorumluluk Kavramı
Hesap Verme Sorumluluğu Ve Mali Saydamlık Esasları
Mali Raporlama Ve Mali İstatistik
Mali Raporlama Ve Mali İstatistik Kavramları
Mali Verilerin Gönderilmesi
Mali Veri Kalitesi Ve Analizi
Stratejik Planlama Ve Performans Programı
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Performans Programı Ve Değerlendirilmesi
Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Ve Muhasebe İlişkisi
İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol
İç Kontrol Bileşenleri Ve Eylem Planı
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol Süreci ve Görevliler

DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI

•· Tam Gün Yasası ile değişen Kanunların kıyaslanması -209, 2547 ve 1219 sayılı Kanunlar
•· Yüksek Öğretim Kurumları döner sermaye işletmelerindeki yeni uygulamalar
•· 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği
•· Döner sermaye ek ödeme kavramları
•· Döner Sermaye ek ödemelerinin amacı ve kapsamı-faydalanan personel Ek ödeme tavan ödemelerindeki değişim
•· Sabit döner sermaye ek ödemesi uygulaması
•· Tam gün çalışma ve mahkeme kararları
•· Döner sermaye gelirleri, faturalandırma ve yasal kesintilerin uygulaması
•· Döner Sermaye ek ödeme temel esasları
•· Döner Sermaye Komisyonu oluşumu ve örneklerle kararları
•· Yönetim Kurulu ve örneklerle kararları
•· İnceleme heyeti ve görevleri
•· Örneklerle Uygulamalı Döner sermaye ek ödeme hesaplamaları
•· Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında yapılan hatalar ve çözümler
•· Döner sermaye ek ödeme zamanı
•· 6111 sayılı Torba Yasa sonrası ek ödemlerdeki değişim
•· Mali Sigortalama
•· Nöbet ücretleri

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ, DEVLET MUHASEBESİ İLİŞKİSİ VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TEMEL KAVRAMLAR

· Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

· Taşınır Kodları ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

· Taşınır İşlemleri ve Muhasebe Birimi İlişkisi

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE GÖRE SORUMLULAR VE SORUMLULUK MÜESSESESİ

· Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

· Sorumlular ve Sorumluluk Müessesesi

TÜKETİME SEVK ve DAYANIKLI TAŞINIR İŞLEMLERİ

· Taşınırların Edinimi

· Tüketime Sevk işlemi

· Dayanıklı Taşınır İşlemleri ve Defter Kayıtlarına Geçirilmesi

· Zimmet işlemleri

DÜZENLENECEK BELGE VE DEFTERLER ile DİĞER İŞLEMLER

· Düzenlenecek Belge ve Defterler

· Bedelsiz Devirler

· Şartlı ve Şartsız Bağış ve Yardımlar

TAŞINIR KESİN HESABI VE YÖNETİM DÖNEMİ HESABI

· Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemi

· Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

· Taşınır Yönetim Hesabı

· Taşınır Kesin Hesabı

· Taşınır Mal Yönetmeliği ve Devlet Muhasebesi İlişkisi

MUHASEBE DÖNEM SONU ve DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ

· Hesap Grupları Arasındaki Geçişler

· Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar

· Ödeneklerin Kapatılması

· Devreden Ödenekler

· İptal Edilen Ödenekler

· Bütçe Emaneti İşlemleri

· Amortisman ve Yeniden Değerleme İşlemleri

· Bütçe Hesaplarının Kapatılması

· Faaliyet Hesaplarının Kapatılması

· Kesin Mizanın Düzenlenmesi

· Açılış Kaydı ve dikkat edilmesi gereken hususlar

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTA KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

· Sosyal Güvenlik Reformu Öncesi ve Sonrası

· Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Karşılaştırılması

· Sigortalılığın başlangıcı, sigortalı bildirimi ve tescili,

· Sigortalılığın sona ermesi, işyeri, işyerinin bildirilmesi ve nakli

· İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından sorumluluk

· Fiilî hizmet süresi zammı işlemleri

· Vazife malûllüğü

· Prime esas kazanç işlemleri

· Prime esas kazançlar işlemleri

· Prim oranları ile eksik gün bildirimleri

· Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu

· Genel sağlık sigortası tescil işlemleri

· Genel sağlık sigortası primlendirme işlemleri

· Kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

· Genel sağlık sigortası yönünden sağlık uygulama tebliği

· İdari para cezaları ve ihtilafların çözümü

· İdari para cezaları ve ihtilafların çözümü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

· İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel mevzuat bilgileri,

· İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri,

· İşletme belgesi alınması süreçleri,

· İşyeri hekimliği, ortak sağlık birimi uygulamaları,

· Makine ve teçhizatların güvenlik, kullanım ile periyodik bakım talimatları,

· Risk analizi/değerlendirme raporlarının hazırlanması,

· İşbaşı Meslek Eğitimleri, Oryantasyon,

· İş kazaları, meslek hastalıkları ile ilgili riskler ve bunların sonucunda oluşacak muhtemel hukuki ihtilaflar ve süreçlerle ilgili bilgiler