Yükleniyor...
26-29 NİSAN 2024 LİMAK LİMRA OTEL
Perşembe, 28 Mart 2024
26-29 NİSAN 2024 LİMAK LİMRA OTEL

Kamu İhale Mevzuatı, Elektronik İhale ve Elektronik Doğrudan Temin Eğitimi
• İhale Kayıt, Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar, İlan Hazırlama ve Sevk İşlem Formu Gönderme, Kısmi Teklif İşlemleri
• İhale Onay ve Hazır Belgeler, İhale Komisyon İşlemleri, İdare Komisyon Üyesi, Teklif Açılış
• Yaklaşık Maliyetin Görüntülenmesi, Teklif Mektubunun Uygunluk Durumu
• Yeterlik Bilgileri Tablosu ve Geçici Teminatın Uygunluk Durumu, E- Teklif Değerlendirme 1. Oturum, İhale Tarihi ile Teyit Alınması
• E- Teklif Değerlendirme 2. Oturum, Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim
• İhale Komisyon Kararının Oluşturulması, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Teyit İşlemleri, İhale Yetkilisi Onayı Oluşturulması, İdare Kullanıcısı, Kesinleşen İhale Kararı Tebligatı, İdare Satın Alma
• Sözleşme Öncesi Teyit Alınması, Sözleşme İmzalamaya Davet Tebligatı, Sonuç Formu Gönderilmesi, İdare Kullanıcısı
• Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi, İdare Komisyon Üyesi, E-GTM İşlemleri
• Elektronik Doğrudan Temin (Şubat 2024 te yürürlüğe girecek)

1- Yerel Yönetimler Mevzuatı
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- Görev-Yetki-Sorumluluklar,
- Büyükşehir Belediyelerinin Organları
b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- Görev-Yetki-Sorumluluklar,
- Belediyelerin Organları
c) 2560 sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Görev-Yetki-Sorumluluklar,
- Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Organları
d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
e) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
f) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
g) Mahalli İdarelerde Personel İstihdam Türleri ve Koşulları

2- Belediye Şirketleri Mevzuatı
a) Belediye Şirketlerinin Hukuksal ve Mali Düzenlemeler Kapsamındaki Yeri,
b) Belediye Şirketlerinin Yönetimi,
c) Belediye Şirketlerinin Alım-Satım-Kiralama İşlemleri,
d) Belediye Şirketlerinin İç-Dış Denetimi

3) Mali Mevzuat
a) Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
       -   İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği,
       -   Şikayet ve İtirazen Şikayet Uygulamaları,
       -   Elektronik İhale İşlemleri,
       -   EKAP Uygulamaları,
       -   Kamu İhale Kurulu ve Yargı Kararları Çerçevesinde İhale ve Sözleşme İşlemleri
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  - Bütçe-Ödenek-Harcama İşlemleri,
  - Üst Yönetici-Harcama Yetkilisi-Gerçekleştirme Görevlisi-Muhasebe Yetkilisi,
  - Hesap Verme Sorumluluğu, Kamu Zararı Kavramı,
  - İkincil Mevzuat Kapsamında Yönetmelik ve Tebliğler


4) Personel Mevzuatı,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  - Genel Hükümler,
  - Hak, Ödev Sorumluluklar,
  - Kadro İşlemleri,
  - Özlük Hakları ve Maaş-Emekli İkramiye Hesaplama
b) Kadrolu İşçi İstihdamı
  - İşe alınma prosedürleri,
  - Ücret- SGK işlemleri- Kıdem Tazminatları,
c) Sözleşmeli Personel İstihdamı
  - İşe alınma prosedürleri,
  - Ücret- SGK işlemleri- İzin- Kadroya Alınma İşlemleri
- Kıdem Tazminatları,
d) 666 ve 375 sayılı KHKlar Kapsamında Personel İstihdamı
  - - İşe alınma prosedürleri,
  - Ücret- SGK işlemleri,
- Kıdem Tazminatları,
- İş Artışı Koşulları,
- İhale Mevzuatı ile Karşılaştırılması

5) Harcırah Kanunu
a) Harcıraha hak etme ve hesaplanması

Taşeron Yasası ve Diğer Son Yasal Düzenlemeler Işığında Tüm Yönleriyle Belediye Şirketleri
• Belediye Şirketlerinin Statüsü ve Kurulması, Belediye Şirketlerinin Belediye İle İlişkileri
• Belediye Şirketlerinde Personel İstihdamı, Belediye Şirketlerinin İhale Mevzuatı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu vb.) Karşısındaki Durumu, İstisna(3/g) Uygulamaları Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları Yapılması
• Belediye Şirketlerinin Yönetim Yapısı ve Belediye Personelinin Bu Şirketlerde Görevlendirilmesi
• Yönetim Kuruluna veya Şirket Müdürlüğü Görevine Seçilme, Yönetim Kurulunun veya Şirket Müdürünün Başlıca Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Hakları, Belediye Şirketlerinin Vergi Mükellefiyeti, Ödev ve Sorumlulukları
• Belediye Şirketlerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu
• Belediye Şirketlerinde Defter, Belge ve Kayıt Düzeni, Ticaret Hukuku (Yeni Türk Ticaret Kanunu) Kapsamındaki Sorumluluk, Yükümlülük ve İşlemler, Belediye Şirketlerinde Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi
• Belediye Şirketlerinin Nakit Kaynaklarının İlgili Mevzuat Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve Borçlanması
• Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim Zorunluluğu, Belediye Şirketlerinde Sayıştay Denetimi ve Bulguları

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ EĞİTİMİ
1.      ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLECEK KURS FAALİYETLERİNDE İZLENECEK YOL VE EĞİTİM ORGANİZASYONU
2.      ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN KAPSAMI VE ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULLARI, İŞLETME MÜDÜRLERİ VE HARCAMA YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
3.      ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME
Gelir elde eden birimlerde görev yapan devlet memurlarına döner sermayeden yapılacak ödemeler
Öğretim elemanlarına yapılacak ek ödeme
Pedagojik formasyonda ek ödeme (örnek yönetim kurulu kararı)
4.     DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI
Vergi mükellefiyetleri,
Sorumlulukları,Muafiyetleri,
Kurumlar vergisinin hesaplanması,
Kurumlar vergisinin ödenmesi
5.     DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE DİĞER VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASI
Vergi Sorumlulukları, Muafiyet ve İstisnaları
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
6.    DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
Bütçelerin hazırlanması ve onaylanması
Kesin hesabın hazırlanması ve onaylanması
Muhasebe işlemleri (Örnek kayıtlar)

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİ
*Üniversite Sosyal Tesislerinin Yönetimi –Yükümlülükleri-Sorumlulukları
*Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Üniversite Öğrenci Yurtlarına İlişkin Yasal Yükümlülükler
Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin  2017-6 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yapılacak İşlemler
-Tesislerin  İşletilmesi
-Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi
-Mali Sürdürülebilirlilik
-Sosyal Tesislere İlişkin Envanter Kaydı (KTS) ve Bu Kaydın Tamamlanması
Sosyal Tesislerin Yapımı (Özel Bütçe Yatırımları – Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılan Yatırımlar – Sosyal Tesisler Gelirleri İle Yapılan Yatırımlar)
Yemekhanelerin işletilmesi
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Altında İşletilen Sosyal Tesisler
Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri
Personel İstihdamı Ve Personele Yapılacak Ödemeler
Vergi Sorumlulukları, Muafiyet Ve İstisnaları (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu)
İktisadi İşletmelerin Denetimi, Taşınır Ve Taşınmaz Mal İşlemleri
Alım - Satım İşlemlerinde Tabi Oldukları Mevzuat, Örnek Düzenlemeler
 

Etiketler: 26-29 NİSAN 2024 LİMAK LİMRA OTEL